Regulamin programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” CZ.2

Art. 1

Określenie ORGANIZATORA i KOORDYNATORA

ORGANIZATOREM programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” jest firma Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 5, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000046562, NIP: 64625-26-337, REGON: 277632751, określana w dalszej części regulaminu jako ORGANIZATOR, będąca dystrybutorem produktów marki BISSELL.

ORGANIZATOR zleca obsługę programu TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, REGON 300281544, NIP 7831614725, KRS 0000255462, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 60 000,00 określana dalej jako KOORDYNATOR.

Art. 2

CEL PROGRAMU

Program został przygotowany w celu zapewnienia nabywcom możliwości zakupu produktów BISSELL, dystrybuowanych przez ORGANIZATORA, o jak najlepszej jakości oraz możliwości ich zwrotu, w razie braku satysfakcji z ich użytkowania, przy zapewnieniu nabywcom ograniczenia ich ryzyka ekonomicznego nabycia produktów objętych programem, w razie braku takiej satysfakcji. Celem programu jest ponadto uzyskiwanie od nabywców informacji, jakie przyczynią się do opracowywania wyrobów o coraz lepszych walorach użytkowych.

Art. 3

ZAKRES PROGRAMU

Programem „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” objęte są, oferowane przez ORGANIZATORA, nowo zakupione produkty marki BISSELL w sklepach rynku tradycyjnego oraz internetowego, o poniższych kodach EAN:

 1. Produkty oferowane w sklepach Media Markt (mediamarkt.pl):

Kod EAN

Nazwa produktu BISSELL

11120250381

odkurzacz ICON 25V 2602N

011120247978

odkurzacz Canister Power Premium 2228N

011120248593

odkurzacz Crosswave Cordless 2582N   

011120245165

odkurzacz Crosswave Pet Pro 2225N

 1. Produkty oferowane w sklepach Media Expert (mediaexpert.pl):

Kod EAN

Nazwa produktu BISSELL

11120233711

odkurzacz Crosswave 17132

11120253436

odkurzacz Crosswave Cordless Adv(2588N)

11120252972

odkurzacz CON Advanced 25V 2602C

11120254471

odkurzacz CON PET 25V 2602D

 1. Produkty oferowane w sklepach RTV EURO AGD (euro.com.pl):

Kod EAN

Nazwa produktu BISSELL

11120245165

odkurzacz Crosswave Pet Pro 2225

11120254471

odkurzacz ICON 25V Pet 2602D

11120248593

odkurzacz Crosswave Cordless 2582N

11120250381

odkurzacz ICON 25 V 2602N

Art. 4

PRZEDMIOT PROGRAMU

ORGANIZATOR zapewnia realizację prawa nabywcy do zwrotu produktu objętego zakresem niniejszego programu, które przysługuje nabywcy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Nabywca ma prawo do dokonania zwrotu produktu wymienionego powyżej w Art. 3, jeżeli walory użytkowe danego produktu nie są dla niego z jakichkolwiek przyczyn satysfakcjonujące, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego regulaminu.

Art. 5

UPRAWNIENI NABYWCY

Program kierowany jest do nabywców, którzy w szczególności posiadają rachunek bankowy w złotych polskich dla zapewnienia możliwości dokonania zwrotu kwoty zakupu zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu, prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. Za nabywcę uważa się osobę, która zakupiła w sklepie Media Markt (mediamarkt.pl), RTV EURO AGD (euro.com.pl) i Media Expert (mediaexpert.pl), w sklepach rynku tradycyjnego oraz internetowego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej choćby jeden z produktów opisanych w Art. 3 regulaminu.

Uczestnikami programu mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełniają również pozostałe wymogi uczestnictwa w programie. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Art. 6

WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W INNYCH FORMACH PROMOCJI

W wypadku skorzystania z prawa do zwrotu produktu, o którym mowa powyżej w Art. 4 nabywca jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach, programach lojalnościowych lub akcjach promocyjnych ORGANIZATORA lub KOORDYNATORA prowadzonych na rzecz ORGANIZATORA, dotyczących któregokolwiek z zakupionych przez siebie produktów BISSELL objętych zwrotem określonym w Art. 4. Tym samym nabywca traci prawo do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu w ramach trwających lub już zakończonych konkursów, loterii, programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych odnoszących się do produktów objętych zwrotem, co oznacza, że zwrotem powinny być objęte również wszelkie korzyści wynikłe z takich działań, np. dodatkowe produkty otrzymane gratis lub w cenie promocyjnej.

Art. 7

OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA KOORDYNATORA

Jeżeli nabywca zgłosił swoje uczestnictwo w konkursie, loterii, programie lojalnościowym lub akcji promocyjnej dotyczącej zakupionego przez siebie produktu, a następnie dopiero zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia do zwrotu określonego powyżej w Art. 4, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym KOORDYNATORA w formie dokumentowej (e-mail) lub pisemnej, wówczas gdy w ramach tego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego zostały mu przyznane nagrody, rabaty, ulgi lub inne uprawnienia.

Art. 8

OBOWIĄZEK ZWROTU NAGRÓD, RABATÓW, ULG I INNYCH KORZYŚCI

Nabywca ma obowiązek, bez wezwania KOORDYNATORA, jako wierzyciela, niezwłocznego zwrotu wszelkich nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w Art. 7, a które ewentualnie zostały mu już wydane. Obowiązek taki istnieje także wtedy, gdy nabywca zdecydował się na skorzystanie z uprawnienia opisanego w Art. 4 dopiero wtedy, gdy nagroda lub inna korzyść zostały mu już wydane.

  

Art. 9

OGRANICZENIE PRAW NABYWCY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Nabywcy przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Programie i zwrotu wyłącznie jednego  z wymienionych w Art. 3 produktów marki BISSELL.

Art. 10

WADY PRODUKTU

Uprawnienie nabywcy określone w Art. 4 nie dotyczy produktów, w wypadku których występują uszkodzenia lub niesprawność powstałe po dokonaniu ich zakupu, a wynikłe z:

 1. przypadków losowych (udar mechaniczny, zalanie cieczą, przepięcia i awarie sieci zasilającej,  podwyższona temperatura itp.);
 2. użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji;
 3. napraw wykonanych przez osoby nieuprawnione, napraw samowolnych i przeróbek;
 4. zużycia materiałów i komponentów eksploatacyjnych;
 5. współpracy ze sprzętem nieautoryzowanym przez ORGANIZATORA;
 6. innego umyślnego, lekkomyślnego lub niedbałego zachowania nabywcy lub osób trzecich, za  które ORGANIZATOR ani KOORDYNATOR nie ponosi odpowiedzialności, które wpłynęło na sprawność,  prawidłowość lub komfort działania produktu lub też wpłynęło na innego rodzaju zmniejszenie przydatności produktu do normalnego użytku.

Art. 11

GWARANCJA LUB RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

Skorzystanie przez nabywcę z uprawnień przewidzianych w przepisach o rękojmi albo niezgodności produktu konsumpcyjnego z umową, nie pozbawia go prawa do zwrotu produktu, o którym mowa powyżej w Art. 4.

Art. 12

UDZIAŁ W INNYCH FORMACH PROMOCJI PRODUKTU

Prawa do skorzystania z uprawnienia określonego w Art. 4 nie tracą nabywcy, którzy zdecydowali się na  wzięcie udziału w konkursach, loteriach oraz programach lojalnościowych dotyczących produktów wskazanych w Art. 3. W takim jednak wypadku do nabywcy mają zastosowanie postanowienia Art. 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu.

Art. 13

PRZEPISY ODRĘBNE

Przepisy regulaminów odnoszące się do loterii, programów lojalnościowych, konkursów lub akcji promocyjnych przygotowanych przez ORGANIZATORA lub KOORDYNATORA na zlecenie ORGANIZATORA mogą przyjmować inne rozwiązania niż określone w Art. 12, w tym mogą wykluczać możliwość udziału w Programie, a w razie wątpliwości w tym zakresie pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.

Art. 14

CZAS I MIEJSCE NABYCIA PRODUKTU

Warunkiem skorzystania przez nabywcę z programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” jest zakupienie produktu określonego w Art. 3 w sklepie Media Markt, RTV EURO AGD i Media Expert (w sklepach rynku tradycyjnego oraz sklepach internetowych). Zakup produktu powinien zostać dokonany w dniach od 01.07.2020 do 30.09.2020r.

Art. 15

OKREŚLENIE DATY NABYCA

Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

Art. 16

TERMIN I MIEJSCE ZWROTU PRODUKTU

Nabywca, aby skorzystać z prawa o jakim mowa w Art. 4 regulaminu, ma obowiązek dostarczyć produkt na swój koszt i ryzyko paczką pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 30 dni od dnia jego zakupu pod poniższy adres.

Liczy się data wpływu do siedziby KOORDYNATORA.

TQ Group Sp. z o.o. ul. Albańska 18/6

60-123 Poznań

Z dopiskiem „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana”

Art. 17

ZACHOWANIE TERMINU

Do biegu terminu określonego w Art. 16 nie wlicza się czasu naprawy, wymiany produktu lub innych usług wykonanych w ramach gwarancji „technicznej sprawności funkcjonowania” sprzętu, rękojmi lub niezgodności produktu konsumpcyjnego z umową.

   

Art. 18

STAN ZWRACANEGO PRODUKTU

W pełni sprawny, działający prawidłowo, nieuszkodzony, czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy produkt powinien być przesłany w oryginalnym, niezniszczonym, opatrzonym kodem EAN opakowaniu BISSELL wraz z instrukcją obsługi oraz wszystkimi elementami i akcesoriami będącymi na wyposażeniu oryginalnie zakupionego produktu, a także z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub oryginału faktury VAT.

Do zwracanego produktu nabywca powinien podać konkretną przyczynę braku satysfakcji z produktu. Postać przyczyny zwrotu produktu nie ma wpływu na prawo nabywcy do uzyskania zwrotu ceny nabycia.

Art. 19

TERMIN ZWROTU I CENA ZAKUPU

KOORDYNATOR zwraca nabywcy pełną kwotę zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy cena zakupu  w sposób rażący przewyższa średnią cenę detaliczną na rynku polskim w czasie zakupu, KOORDYNATOR może skorygować zwracaną kwotę do wysokości takiej średniej ceny detalicznej, a na żądanie nabywcy przedstawi uzasadnienie dla takiej decyzji. Zwrot kwoty zakupu nie obejmuje kosztów towarzyszących zakupowi: koszty przesyłki, dojazdu do sklepu.

Art. 20

METODA ZWROTU CENY

Nabywca korzystając z uprawnienia określonego w Art. 4 ma obowiązek wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy w ramach programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” oraz wszelkie inne dane potrzebne dla realizacji przelewu bankowego przez KOORDYNATORA zgodnie  z formularzem zwrotu produktu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Art. 21

CEL ZBIERANIA INFORMACJI O PRZYCZYNIE ZWROTU

Informacje zawarte w opisie przyczyny zwrotu produktu określonym powyżej będą wykorzystywane przez ORGANIZATORA celem przygotowywania w przyszłości produktów coraz bardziej zbliżonych do potrzeb docelowych odbiorców.

Art. 22

ODMOWA PRZYJĘCIA PRODUKTU

W przypadku, gdy ze względu na niezgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu,

KOORDYNATOR nie uzna zwrotu produktu w ramach programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana”, nabywca ma obowiązek odebrać produkt na własny koszt w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o dyskwalifikacji za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście w siedzibie KOORDYNATORA. Po tym terminie, KOORDYNATOR może zutylizować produkt. Brak powiadomienia o braku podstaw dla roszczeń nabywcy, o którym mowa wyżej, w przewidzianym powyżej terminie oznacza uznanie roszczenia nabywcy o zwrot produktu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Art. 23

NIESTARANNOŚĆ NABYWCY

KOORDYNATOR nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w przesłaniu pieniędzy za zwrócony produkt z powodu podania niepełnych lub błędnych danych osobowych, adresowych lub bankowych. W takim wypadku nabywcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zwróconego produktu. KOORDYNATOR nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za inne zachowania nabywcy lub podmiotów, którymi nabywca się posługuje.

  

Art. 24

KONTAKT Z UCZESTNIKAMI PROGRAMU

Dodatkowe informacje na temat programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana” są zawsze dostępne na witrynie internetowej pod adresem www.mediamarkt.pl, www.mediaexpert.pl.

Nabywcy produktów objętych programem, mogą w każdym czasie kierować wszelkie pytania do ORGANIZATORA związane z programem, regulaminem oraz produktami marki BISSELL, na następujący adres e-mail satysfakcja@tqg.pl oraz pod numerem telefonu +48 61 83 000 95, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 16.00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informacje

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników programu, jest ORGANIZATOR.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach programu Satysfakcja Gwarantowana, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info.pl@orbico.com.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych innych niż wymienione w ust. 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.no.pl@orbico.com.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników programu w celach:
  1. wypełnienia postanowień Regulaminu programu Satysfakcja Gwarantowana, którego stroną jest nabywca – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności prawa bankowego, podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, takich jak: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, rozpatrywanie reklamacji, rozliczenie wykonania zlecenia przez KOORDYNATORA obsługi programu Satysfakcja Gwarantowana – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych uczestników programu będą lub mogą być:
  1. KOORDYNATOR – w zakresie realizacji zlecenia obsługi programu Satysfakcja Gwarantowana na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty świadczące usługi: IT, pocztowe, kurierskie, bankowe lub płatnicze, doradztwa prawnego;
  3. właściwe organy państwowe działające w ramach uprawnień nadanych im na mocy przepisów prawa.
 6. Dane osobowe uczestników programu co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
 7. Dane osobowe uczestników programu będą przechowywane przez okresy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa niezbędne do realizacji celów wymienionych w ust. 4, nie dłużej niż przez 6 lat.
 8. Uczestnik programu ma prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przeniesienia do innego administratora. Realizacja praw, w tym wyjątki w ich realizacji, nastąpi zgodnie z przepisami art. 15-21 RODO.
 9. Jeżeli uczestnik programu uzna, że dane osobowe przewarzane są w sposób nieprawidłowy, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
 10. 10.Na podstawie danych osobowych uczestników programu nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.   

Załącznik nr 1. Formularz zwrotu produktu 

Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami.

Imię1: ___________________________________________________________________

Nazwisko1: _______________________________________________________________

Data urodzenia1:____________________________________________________________

Telefon1: _________________________________________________________________

Ulica i nr domu1:____________________________________________________________

Kod pocztowy1:___________ Miejscowość1:_______________ Poczta1:_______________

E-mail1:___________________________________________________________________

Nazwa banku1:_____________________________________________________________

Nr rachunku bankowego1:

Model zakupionego produktu1:________________________________________________

Powód zwrotu1:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Oświadczenia Uczestnika Programu: 

Zgłaszam swój udział do programu „BISSELL – Satysfakcja Gwarantowana”. Zapoznałem się z  Regulaminem  programu i akceptuję  jego  postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych zawartymi w rozdziale IV Regulaminu.

Data1:___________________________

Podpis1:_________________________

1Pola obowiązkowe. Poniższe oświadczenie może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 lat.