BISSELL


KUP SOBIE TROCHĘ CZASU – PROMOCJA

Austria, Niemcy, Polska, DTC Europe Q4 2021

Zasady i regulamin promocji

Zasady i regulamin promocji obowiązują w przypadku nieścisłości lub konfilktu z inną formą komunikacji w tym reklamami lub materiałami promocyjnymi.

1. BISSELL Homecare, Inc (organizator promocji) realizuje kampanię Kup sobie trochę czasu (“promocja”), wnioskodawcy/uczestnicy mogą otrzymać rodzinną grę planszową Life happens! (“gratis”) za darmo (wartość 25 Euro) przy zakupie urządzenia BISSELL (“promocja”).

2. Wnioskodawcy/uczestnicy zgadzają się działać według poniższego regulaminu i zobowiązują się do starannego zapoznania się z jego treścią przed wzięciem udziału w promocji. Regulamin i jego warunki określają prawa i obowiązki uczestników. Biorąc udział uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu.

3. Promocja dotyczy poniższych krajów: Austria, Niemcy, Polska (każdy rozumiany dalej jako “kraj uczestniczący”) do wyczerpania zapasów w krajach uczestniczących. Produkty mogą być zakupione tylko w krajach uczestniczących, a gratis będzie wysyłany/wydawany tylko uczestnikom mieszkającym w obrębie tego samego kraju uczestniczącego, w którym zakupiono produkt.

4. Mieszkańcy krajów uczestniczących w wieku od lat 18 może brać udział w promocji. Promocja jest skierowana wyłącznie do konsumentów. Pracownicy organizatora promocji i osoby powiązane z zarządzająymi promocją NIE mogą brać udziału w promocji.

5. Pomijając kwestie zawarte w punktach 3 i 4 nie ma żadnyh geograficznych ograniczeń dotyczących brania udziału w promocji.

6. Promocja startuje o 9:00 czasu środkowoeuropejskiego, 15 listopada 2021 i kończy się o 00:00 dnia 31 grudnia 2021 i trwa do wyczerpania zapasów(“czas promocji”). Aby wziąć udział w promocji, uczestnicy muszą w czasie promocji kupić urządzenie BISSELL zgodnie z wykazem produktów wymienionym w punkcie 

7. Produkt może być kupiony w sklepie Neonet (www.neonet.pl) i MediaMarkt (www.mediamarkt.pl), lub na stronie sklep.bissell.pl.

8. Urządzenia BISSELL kwalifikujące się do promocji:

a. From Euronics and Expert in Germany: CrossWave® Multi-Surface Cleaner (17132), CrossWave® Pet Pro Multi-Surface Cleaner (2225N), CrossWave® Cordless Multi-Surface Cleaner (2582N), CrossWave® Cordless Max Multi-Surface Cleaner (2765N), MultiReach™ Active 21 V Vacuum (2907C), ICON TURBO™ Vacuum 25V (3175B), ICON TURBO™ Pet Vacuum 25V (3175D).

b. From global.bissell.com in Germany and Austria: SpinWave®Electric Mop (20522), SpinWave® Cordless Electric Mop (2240N), CrossWave® All-in-One Multi-Surface Cleaner (17132), CrossWave® Pet Pro Multi-Surface Cleaner (2225N), CrossWave® Cordless Multi-Surface Cleaner (2582N) (25821), CrossWave® Cordless Max Multi-Surface Cleaner (2765N) (2767N), Steam Shot™Handheld Steamer (2635J), PowerFresh® Steam Mop (2113N), PowerFresh®Slim Steam Mop (2234N), PowerFresh® Lift-Off (1897N), Vac&Steam Hard Surface Cleaner (1977N), Stain Eraser Portable Deep Cleaner (2005N), SpotClean® ProHeat Portable Deep Cleaner (36988), SpotClean® Professional Portable Deep Cleaner (1558N), SpotClean® Pet Pro Portable Deep Cleaner (15585), HydroWave® Carpet Washer (2571N), StainPro4 Carpet Washer (2068N), StainPro6 (2009N), ProHeat® 2X Revolution® Carpet Washer (1858N), ProHeat® 2X Revolution® Lift-Off (2072N), BISSELL Big Green® Carpet Washer (48F3N), SpinWave® Robot (2931N), Pet Hair Eraser Hand Vacuum (1987N), MultiReach™ Essential 18V Vacuum (2280N), MultiReach™ LI-ION XL 36V Vacuum (2983N), MultiReach™ Active 21V Vacuum (2907N) (2907C), MultiReach™ Active Pet 21V Vacuum (2907D), Icon 25V Vacuum (2602N), ICONPET® Vacuum (2602D), Icon 21V Vacuum (2899N), SmartClean Pet Vacuum (2228N), EV675™ Robot Vacuum (2601N), CleanView Connect Robot (2908N), Natural Sweep Sweeper (92N0N), Supreme Sweep Turbo Sweeper (41051), MultiClean™ Wet & Dry Drum Vac (2026M), MultiClean™ Spot and Stain Spot Cleaner Vac (4720m), MultiClean™ Garage Pro Wet Dry Vac (2173M), Pet Hair Eraser ION 14.4V Vacuum (2278N).

c. From Neonet in Poland: SmartClean™ Canister Vacuum (2274N), CrossWave® All – in – one Multi – Surface Cleaner (17132), CrossWave® Cordless Multi-Surface Cleaner (2582N), CrossWave® Pet Pro Multi – Surface Cleaner (2225N), Featherweight Pro Eco Vacuum (2024N), ICONPET®25V Vacuum (2602D), Vac & Steam Hard Surface Cleaner (1977N), Steam Shot™ Handheld Steamer (2635J), MultiClean™ Garage Pro Wet/Dry Vacuum (2173M), MultiReach™ 36V Vacuum (2166N), MutliReach™ Essential 18V (2280N), Pet Hair Eraser Cordless Hand Vac (1987N), PowerFresh® Mop (2113N).

d. From Mediamarkt in Poland: SmartClean Canister Vacuum (2228N), CrossWave® All-in-one Multi-Surface Cleaner (17132), CrossWave® Cordless Multi-Surface Cleaner (2582N), CrossWave® Cordless Max Multi-Surface Cleaner (2765N), CrossWave Pet Pro Multi-Surface Cleaner (2225N), Featherweight Pro Eco Vacuum (2024N), ICONPET®25V Vacuum (2602D), Vac & Steam Hard Surface Cleaner (1977N), Steam Shot™ Handheld Steamer (2635J), MultiReach™ 36V Vacuum (2166N), MultiReach™ Essential 18V (2280N), PowerFresh® Slim Steam Mop (2234N), SpinWave® Electric Mop (20522).

8. W celu zgłoszenia się po gratis kupujący musi dostarczyć kopię oryginalnego paragonu/faktury, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i numer seryjny produktu za sprawą kodu QR albo podczas uzupełniania formularza online na stronie ____ . Data zakupu i kod produktu na fakturze/paragonie muszą być czytelne.

9. Zażalenia muszą być otrzymane nie później niż o godzinie 00:00 czasu środkowoeuropejskiego  20 lutego 2022 r.

10. Organizator odpowie na zażalenia przez adres email zapewniony przez składającego zażalenie (“powiadomienie”) w czasie 4 tygodni po otrzymaniu wiadomości online z zażaleniem.

11. Limit zażaleń wynosi jedno zażalenie na gospodarstwo domowe. Wielokrotne zażalenia z tego samego gospodarstwa domowego zostaną zdyskwalifkowane.

12. Gratis nie może zostać zamieniony na inny rodzaj nagrody, nie może też zostać wymieniony na równowartość pieniężną ani we fragmentach, ani jako całość.

13. Składający zażalenia będą potrzebować połączenia z siecią internetową w celu wzięcia udziału w promocji. Nie zezwala się na roszczenia zwrotu pieniędzy za wydatki związane z wzięciem udziału w promocji, włącznie z zagadnieniem użycia sieci internetowej.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, które są niekompletne, źle skierowane, zagubione, opóźnione, uszkodzone lub uszkodzone z powodu awarii komputera, wirusa, błędu, opóźnienia lub innych jakichkolwiek powodów, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Organizatora, jego pracowników, pełnomocników lub podwykonawców.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich roszczeń, jeśli dostrzeżone będzie działanie nieuczciwe, niezgodne z kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania roszczeń przez zgłaszającego reklamację, jeśli Organizator stwierdzi naruszenie którychkolwiek warunków regulaminu. Wnioskodawcy zgłaszający reklamację, których wycofanie roszczeń będzie dotyczyć: będą poinformowani o przyczynach i wycofaniu ich wniosku. W przypadkum, gdy Wnioskodawcy są w stanie udowodnić przypuszczalnie nieuczciwe zachowanie, niezgodne z warunkami regulaminu, że kryteria lub naruszenie warunków były nieprawidłowe, wtedy wycofanie ich wniosku zostanie anulowane.

16. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, którykolwiek aspekt Promocji nie będzie kontynuowany zgodnie z planem, Organizator może zawiesić, anulować, zakończyć lub zmodyfikować Promocję. Wnioskodawcy, którzy już wysłali swoje zgłoszenie, zostaną o tym odpowiednio poinformowani.

 17. Promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów w danym kraju. Roszczenia będą obsługiwane w kolejności ich otrzymania. Gratisy przynależące do odpowiednich krajów uczestniczących, będą wysyłane tylko do wyczerpania zapasów. Wnioskodawcy, którzy prześlą swoje reklamacje, w przypadku braku zapasów – nie otrzymają gratisu i zostaną o tym odpowiednio poinformowani.

18. Wnioskodawcy są informowani, że z uwagi na branie udziału w Promocji, ich dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Organizatora w celu administrowania Promocją (w celu umożliwienia przesyłki oraz kontaktu do Wnioskodawcy). Biorąc udział w Promocji, Wnioskodawcy są informowani, że Organizator zbiera, przechowuje oraz używa ich danych osobowych złożonych wraz z podpisem do celów niniejszej Promocji, zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora. 

Germany: https://www.bissell.de/datenschutzinformation

Poland: https://www.bissell.pl/footer/oswiadczenie-w-sprawie-prywatnosci.html

Austria: https://www.bissell.de/datenschutzinformation

Organizator może przekazać dane osobowe Wnioskodawcy, w celach/działaniach określonych w Polityce Prywatności, na potrzeby operacyjne/wysyłkowe partnerów realizujących te zadania na rzecz Organizatora. Dane osobiste Wnioskodawcy zostaną ujawnione do firmy kurierskiej, w celu wysłania gratisu.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niniejszą Promocję, jak również za produkty otrzymane w wyniku prowadzenia Promocji, o ile zgłaszane szkody nie zostały spowodowane zaniedbaniem Organizatora lub jego pracowników, pełnomocników lub podwykonawców.

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za a) śmierć lub osobistą szkodę wynikającą z zaniedbania Organizatora lub jego pracowników, pełnomocników lub podwykonawców; lub b) szkody spowodowane umyślnie lub rażące niedbalstwo Organizatora, pracowników lub pełnomocników Organizatora; lub c) zobowiązania z tytułu lokalnego prawa odpowiedzialności za produkt.

20. Niniejsze warunki i Promocja rządzą się lokalnymi prawami kraju Polska. Niezależnie od tego Wnioskodawcy korzystają również z ochrony obligatoryjnych postanowień przepisów (obejmuje to w szczególności ich prawa ochrony konsumentów), prawnych jurysdykcji, które weszłyby w życie, gdyby wybór prawa właściwego nie był istotny.