Regulamin akcji promocyjnej „Rabat za Opinię”

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Rabat za Opinię” (dalej jako „Akcja”), w szczególności określa prawa i obowiązki osób biorących w niej udział oraz organizatora Akcji.
 2. Organizatorem Akcji jest Orbico Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046562, REGON 277632751, NIP 6462526337, kapitał zakładowy 40841450,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom tej ustawy.
 4. Udział w Akcji mogą wziąć osoby fizyczne, które zarejestrowały się jako użytkownicy sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.sklep.bissell.pl (dalej jako „Sklep internetowy”) i które w okresie trwania Akcji określonym w punkcie 27 Regulaminu spełnią łącznie następujące warunki:
   1. złożą w Sklepie internetowym i opłacą zamówienie na przynajmniej jeden z produktów, biorących udział w Akcji, a wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
   2. w terminie do 30 dni od dnia odebrania zamówienia zamieszczą w Sklepie internetowym recenzję przynajmniej jednego z zamówionych produktów, wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Recenzję, o której mowa w punkcie 4 podpunkcie 2 Regulaminu należy zamieścić w Sklepie internetowym, korzystając z formularza internetowego, znajdującego się przy opisie produktu biorącego udział w Akcji, , a następnie przesłać link do recenzji na adres sklep.bissell.pl@orbico.com. Przesłanie linku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Osoby, które spełnią warunki określone w punktach 4 i 5 Regulaminu zwane będą w jego dalszej części „Uczestnikami”.
 7. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście. Niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.
 8. Recenzje są subiektywnymi opiniami Uczestników na temat produktów. Mogą być one sporządzone wyłącznie w języku polskim i liczyć powinny co najmniej 50 znaków.
 9. Zamieszczając recenzję w Sklepie internetowym Uczestnik oświadcza, że:
   1. recenzja jest wynikiem jego własnej, intelektualnej pracy;
   2. recenzja nie narusza praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego, jak również nie zawiera innych treści bezprawnych.
 10. Organizator nie opublikuje lub usunie recenzje, które nie spełniają wymagań określonych w punkcie 9 Regulaminu lub które: 
   • nie zawierają merytorycznej lub rzeczowej treści;
   • nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanego produktu;
   • zawierają reklamę innych produktów lub inne treści o charakterze komercyjnym;
   • zawierają słowa powszechnie uważane za obraźliwe.
 11. Recenzja, która nie zostanie opublikowana w Sklepie internetowym lub która zostanie z niego usunięta z przyczyn określonych w punkcie 10 Regulaminu, nie stanowi recenzji zamieszczonej w Sklepie internetowym w rozumieniu Regulaminu i nie bierze udziału w Akcji.
 12. W ramach Akcji Organizator przekaże każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w Regulaminie, kod rabatowy uprawniający osobę posługującą się tym kodem do rabatu w wysokości 50% na zakupy w Sklepie internetowym (dalej „Kod”). Kod może być wykorzystany tylko jeden raz, w terminie do 30 września 2022 r., na zakup akcesoriów z listy opublikowanej pod adresem:https://sklep.bissell.pl/kategoria-produktu/czesci-i-akcesoria/
 13. Rabat, o którym mowa w punkcie 12 Regulaminu, (dalej „Rabat”):
   • nie obowiązuje przy zamówieniach o łącznej wartości większej niż 500,00 zł;
   • naliczony zostanie wówczas, gdy przedmiotem zamówienia będą (w koszyku zakupowym znajdować się będą) wyłącznie produkty z kategorii akcesoria;
   • nie łączy się z innymi kodami, kartami lub kuponami rabatowymi.
 14. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy, które są zgodne z informacjami podanymi na stronie Sklepu internetowego. Jednakże, jeżeli wartość łączna zamówienia po uwzględnieniu Rabatu wynosi co najmniej 99,00 zł, dostawa objętych tym zamówieniem akcesoriów jest bezpłatna.
 15. Kod zostanie wysłany w wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji w Sklepie internetowym.
 16. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Kod, niezależnie od tego ile produktów wymienionych w Załączniku nr 1 kupił w Sklepie internetowym oraz bez względu na to, ile recenzji tych produktów zamieścił.
 17. Uczestnik nie może wymienić Kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 18. Uczestnik, zamieszczając recenzję w Sklepie internetowym, w przypadku, gdy stanowi ona utwór w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania przez Organizatora z recenzji (dalej jako „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie recenzji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 19. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), jak również obejmuje upoważnienie Organizatora do rozporządzania i korzystania z opracowań recenzji oraz udzielania zezwolenia na rozporządzenie i korzystanie z opracowań recenzji przez Organizatora, a także do dokonywania opracowań recenzji przez Organizatora.
 20. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania jej bez ważnych powodów.
 21. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi opartych na jakichkolwiek prawach przysługujących tym osobom do recenzji, jak również z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania faktyczne i prawne mające na celu ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami. Ponadto, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z poniesionymi przez Organizatora kosztami i wydatkami związanymi z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 22. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw osobistych do recenzji, w szczególności do decydowania o nieoznaczaniu recenzji imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika; zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do recenzji w stosunku do Organizatora lub osób trzecich upoważnionych przez Organizatora do korzystania z recenzji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 23. Z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania Akcji, o którym mowa w punkcie 27 Regulaminu. Zmieniony Regulamin udostępniony będzie na stronie Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.
 24. Za ważne powody, uzasadniające zmianę Regulaminu, uważane będą w szczególności:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Akcji, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników;
   2. zmiana sposobu przeprowadzenia Akcji spowodowana względami technicznymi;
   3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów administracji publicznej;
   4. zaistnienie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników, którego nie można było przewidzieć w dacie opublikowania Regulaminu, ani mu zapobiec.
 25. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 26. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 27. Akcja trwa w okresie od dnia 23.05.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 28. Akcja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 29. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją.
 30. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail sklep.bissell.pl@orbico.com w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji.
 31. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie tytułu wiadomości e-mail „REKLAMACJA”; dane identyfikacyjne Uczestnika; dane towaru, którego dotyczy reklamacja (kod, nazwa), jego reklamowanej ilości, opis (przyczyny) reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza odrzucenie reklamacji.
 32. Złożenie reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.
 33. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub postępowania niezgodnego z prawem powszechnie obowiązującym Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie 33 powyżej, że naruszyły postanowienia Regulaminu lub postępowały niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 35. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Sklepu internetowego.
 36. Akcja ma na celu promocję produktów oferowanych w Sklepie internetowym. W przypadku, gdy kupujący nie jest zadowolony z zakupionego produktu, Organizator prosi – przed zamieszczeniem recenzji negatywnej – o kontakt z nim w celu wyjaśnienia tej sytuacji i znalezienia rozwiązania zaistniałego problemu.
 37. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako„Dane Osobowe”) jest Organizator (dalej także jako „Administrator”).
 38. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 39. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: sklep.bissell.pl@orbico.com.
 40. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu ustalenia osób, spełniających warunki określone w punkcie 4 Regulaminu oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji Kodu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 41. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest elementem działalności służącej promowaniu produktów Organizatora oraz jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji, jak również może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym).
 42. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym, dostawcy rozwiązań IT, firmy kurierskie.
 43. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 44. Okres przechowywania Danych Osobowych Uczestników Akcji wynosi:
  1. jeśli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Akcji – do 2 miesięcy po zakończeniu Akcji;
  2. jeśli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 45. Dane Osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 46. W pozostałych sprawach przetwarzania Danych Osobowych, zastosowanie znajduje polityka prywatności, zamieszczona pod adresem: https://sklep.bissell.pl/polityka-prywatnosci/.
 47. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie: https://sklep.bissell.pl/blog/.