1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kody Rabatowe Influencera” (dalej jako „Akcja”), w szczególności określa prawa i obowiązki osób biorących w niej udział oraz organizatora Akcji.
 2. Organizatorem Akcji jest Orbico Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046562, REGON 277632751, NIP 6462526337, kapitał zakładowy 40841450,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom tej ustawy.
 4. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana ani przeprowadzana we współpracy z serwisem Instagram ani żadnym innym serwisem z nim związanym.
 5. Udział w Akcji mogą wziąć osoby fizyczne, które zarejestrowały się jako użytkownicy sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.sklep.bissell.pl (dalej jako „Sklep internetowy”), znają kod rabatowy i w okresie trwania Akcji określonym w punkcie 16 Regulaminu spełnią łącznie pozostałe warunki uczestnictwa w Akcji, opisane w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnicy”).
 6. Przedmiotem Akcji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie z rabatu w wysokości 30% (dalej jako „Rabat”) na zakup odkurzaczy w Sklepie internetowym, oferowanych pod adresami: 

(dalej jako „Sprzęt”).

 1. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest: 
  • zawarcie umowy sprzedaży Sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, 
  • wpisanie przed zawarciem umowy sprzedaży Sprzętu w odpowiednim polu, wskazanym po dodaniu Sprzętu do koszyka w Sklepie internetowym kodu rabatowego, opublikowanego w postach i relacjach (instastories) Influencera: Mrs. Polka Dot, prowadzonych w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/mrs.polkadot/.
 2. Rabat:
 1. naliczony zostanie wówczas, gdy przedmiotem zamówienia będą (w koszyku zakupowym znajdować się będą) wyłącznie produkty określone w punkcie 6;
 2. przypadku jednoczesnego zakupu kilku odkurzaczy objętych Akcją w ramach jednego zamówienia, rabat naliczany jest od łącznej ceny zakupionych odkurzaczy objętych Akcją;
 3. nie łączy się z innymi kodami, kartami lub kuponami rabatowymi. 
 1. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy, które są zgodne z informacjami podanymi na stronie Sklepu internetowego. 
 2. Uczestnik może wziąć w Akcji udział trzykrotnie w okresie jej obowiązywania.
 3. Uczestnik nie może wymienić Kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 4. Z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania Akcji, o którym mowa w punkcie 16 Regulaminu. Zmieniony Regulamin udostępniony będzie na stronie Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.
 5. Za ważne powody, uzasadniające zmianę Regulaminu, uważane będą w szczególności: 
  • zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Akcji, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników;
  • zmiana sposobu przeprowadzenia Akcji spowodowana względami technicznymi; 
  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, a wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów administracji publicznej; 
  • zaistnienie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Organizatora lub Uczestników, którego nie można było przewidzieć w dacie opublikowania Regulaminu, ani mu zapobiec.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 7. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 8. Akcja trwa w okresie od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 31.07.2022 r. (ostatni dzień ważności kodu rabatowego). 
 9. Akcja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją. 
 11. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail sklep.bissell.pl@orbico.com w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji.
 12. Reklamacja powinna zawierać: 
  • dane identyfikacyjne Uczestnika; 
  • opis przyczyny reklamacji. 
 13. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że Organizator uznał reklamację za uzasadnioną.
 14. Złożenie reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.
 15. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub postępowania niezgodnego z prawem powszechnie obowiązującym Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające w tym zakresie. 
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie 23 powyżej, że naruszyły postanowienia Regulaminu lub postępowały niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 17. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Sklepu internetowego.
 18. Akcja ma na celu promocję produktów oferowanych w Sklepie internetowym. 
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Organizator (dalej także jako „Administrator”).
 20. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 21. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: sklep.bissell.pl@orbico.com 
 22. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu ustalenia osób, spełniających warunki określone w punkcie 5 Regulaminu oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji Kodu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 23. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest elementem działalności służącej promowaniu produktów Organizatora oraz jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji, jak również może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym).
 24. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym, dostawcy rozwiązań IT, firmy kurierskie. 
 25. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 26. Okres przechowywania Danych Osobowych Uczestników Akcji wynosi:
  • jeśli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Akcji – do 2 miesięcy po zakończeniu Akcji;
  • jeśli podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 27. Dane Osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 28. W pozostałych sprawach przetwarzania Danych Osobowych, zastosowanie znajduje polityka prywatności, zamieszczona pod adresem: https://sklep.bissell.pl/polityka-prywatnosci/
 29. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie: https://sklep.bissell.pl/blog/.
 30. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 31. Korzystanie z serwisu internetowego Instagram jest przedmiotem regulaminu ustalonego przez ten serwis.