Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest NAVO Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675, przy ul. Wołoskiej 5. Adres do korespondencji: ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod.no.pl@orbico.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy jesteś stroną umowy lub w sytuacji, gdy jesteś przedstawicielem składającego zamówienie, wówczas Twoje dane przetwarzamy w naszym uzasadnionym celu (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie uzasadnionym interesem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, w tym na podstawie stosownie zawartych umów). Należą do nich inne podmioty zewnętrzne wspierające naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, banki, podmioty świadczące usługi transportowe, w tym kurierzy i operatorzy pocztowi, a także w sytuacjach określonych prawnie, organy państwowe (np. Urząd Skarbowy).

 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zamówienia do czasu jego wykonania, a po tym czasie będzie je przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami z zakresu rachunkowości do 6 lat. Mamy również usprawiedliwiony interes przetwarzania danych w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi lub w celach ich ustalenia lub dochodzenia.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Z uwagi na fakt, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, posiadają Państwo wobec nas prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

W określonych sytuacjach dane mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO. Bliższe informacje dotyczące przekazywania danych do Państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u Inspektora Ochrony Danych.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.