Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest NAVO Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, przy ul. Salsy 2. Adres do korespondencji: ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail iod.no.pl@orbico.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego w sklepie internetowym www.sklep.bissell.pl (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda poprzez aktywne działanie. W przypadku zaznaczenia zgody na otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach, tj. informacji handlowych, Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Nadto, przetwarzamy dane w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (przy czym zawsze czynimy to zgodnie z prawem, między innymi na podstawie stosownie zawartych umów). Należą do nich inne podmioty zewnętrzne wspierające naszą organizację w świadczeniu usług, czyli w szczególności takie, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z nami w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi przez okres 1 roku, a w przypadku zaznaczenia zgody, do czasu jej wycofania. W każdej chwili osoba, które dane dotyczą ma Prawo wycofać wyrażoną zgodę.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, bądź przesłania informacji promocyjnych.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

W określonych sytuacjach dane mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO. Bliższe informacje dotyczące przekazywania danych do Państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u Inspektora Ochrony Danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.